Haydar ÖZTÜRK
Haydar ÖZTÜRK

10 adet yazısı bulunmaktadır.

Haydar ÖZTÜRK

Kur’an’da Sembolik Dil

Kur’an dili, nâzil olduğu dönemin insanlarının edebî zevk ve anlayışlarına uygun olarak, muhataplarını etkilemek, düşünceyi normal dilden daha canlı bir biçimde ifade etmek ve fikri daha duyarlı bir hale getirmek için, her dilde var olan söz sanatlarını, ifade tarzlarını içerisinde barındırmaktadır..

Emanet Ve Ehliyet Nasıl Yozlaştı?

Siyaset; toplumu yönetme ehliyetine sahip ve buna talip olanlarla toplum arasında ekonomik, siyasal, kültürel ve inançla ilgili ilgi bir sözleşmedir. Bu sözleşmelerin yerine getirilip getirilmediğini denetleyen ve yaptırımı olan mekanizmalara sahip olmalıdır..

İslam Hayatın Neresinde?

İnsan, anlam arayan ve anlamla yaşayan bir varlıktır. Anlam onun için bir ihtiyaçtır. Anlam arayışı da bu ihtiyacın bir dışavurumudur. İnsan her ne kadar dünyalık hazlar ve işler peşinde koşsa da kendiyle baş başa kaldığında varoluş sebebini, adalet- merhamet-kulluk-ölüm-ahiret gibi konular akıl ve kalp dünyasına girer..

Ahlaksız Dindarlığın Kökleri

Doğruluk, adaletli davranmak, çalışkanlık, sabır, şükür, cömertlik, yardım severlik, tevazu, emanete riayet, işi ehline vermek vefa, iyilik yapmak, gibi Kur’an’i emirler, ahlâklı insanların vasıflarıdır. Yalan, hile, iftira, torpil, kin, haset, kötü düşünce, tembellik, başkalarına zarar vermek, nüfuz hırsızlığı gibi vasıflar, ahlâklı bir kimsede bulunamaz..

İnsan-Çevre İlişkisini Belirleyen Kur’an’i İlkeler

İnsanın tabiatı fethetme süreci sınırsız ve sorumsuz bir şekilde tabiatı sömürmesine dönüşmüştür. Modern anlayışın en belirgin özelliği tabiatın nesnelleştirilmesi ve her türlü değerden soyutlamasıdır..

Kur’an’dan Terk Edilen İlk Mevzi: Şûra

Adil yönetimler kurabilmek için dinin temel ilkeleri son derece müsaitti ve hiçbir engel de yoktu, bu konuda Kur’an’ın emri de son derece açık: “Allah size, mutlaka emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder…” (Nisâ 3:58).

Uydurma Dindeki Koşulsuz Teslimiyet

Kur’an bilgilendiren, bilinçlendiren, iman ve şahsiyet oluşturan; varlık alanlarına dair kesin ve çelişkisiz bilgiler sunan; söz ve içerik olarak aynısı ile taklidi imkânsız, muttakiler için hidayet kitabıdır. Kur’an’ı öncelemenin ve önceleyenlerin karşısına bir takım kadim hurafeler ve modern hurafeler çıkmaktadır..

Kur'an'dan Kopuşun Tarihsel Süreci

Tasavvuf, din anlayışını Kur’ani çizgiden koparıp birçok tahrifatta bulunmuştur. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Allah inancı, peygamber inancı, din inancı, Kur’an inancı..

Kur’an’da Akıl - İman İlişkisi

İlk merhalede akıl düşünür. İkinci merhalede ise kalp iman ederek aklın görevini devralır. Bu bağlamda Kur’ân’î akıl düşünen kalptir ya da iman etmiş akıldır..