Suhuf

Casiye: Yenilmişlik Simgesi

Casiye Suresi, Mekke döneminde gelmiş olup orta uzunlukta bir suredir. Toplam 37 ayetten oluşmaktadır. Bu sureye “Şeriat Suresi” ve “Dehri Suresi” adı da verilmiştir. Çünkü bu sure şeriat ve dehr (zaman) gibi kavramları da ele almaktadır..

Duhan: Gösterge Simgesi

Allah insana gaybi gerçekleri anlatırken göstergelerle anlatmaktadır. Kıyamet saatlerinde belirecek duman, kimin marifetiyle ortaya çıkacaktır. Bu üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir noktadır. Muhtemelen insan eliyle ortaya çıkacaktır. Allah insanın ekini ve nesli bozacağını haber vermektedir..

Zuhruf: Meta Simgesi

Kur’an’a göre metâ dünyevileşmeye; dünyevileşme de (Allah’a ve manevi değerlere) yabancılaşmaya sebep olur. Yabancılaşma, temelde metâya sahip olanların sorunudur, ama metâ-sahibi sınıflar, zamanla toplumu da ifsat ederler ve onu kendi zihniyet kalıbına dökerler! O zaman maddi veya manevi helak kaçınılmazdır!.

ŞÛRÂ: Ortak Akıl Simgesi

Şura, ümmetin “Ortak Aklı”nı simgelemektedir. Şura’nın bağlayıcı bir ilke olmasına rağmen, tarihte kurumsal bir kimliğe kavuşmamış olmasının en önemli sebebi saltanattır..

Kur’an ve Kozmolojik Dil

İnsanın hayat aşamalarına değinildikten sonra, doğum olayı kadar ölüm olayının da bir yasaya bağlı olduğu hatırlatmaktadır. Bundan sonra gözünü tabiata çevirmiş olan bir kavme, yeryüzündeki ölüm-kalım ve diriliş olaylarından bahsetmektedir..

Fussilet: Açık-Seçiklik Simgesi

Anlama, iletişim; iletişim ise dil yoluyla gerçekleşir. Bir topluma veya gruba hitap etmek istiyorsanız, onlara kendi dillerinde konuşmanız gerekir. Hz. Muhammed kendi içlerinden çıkmış bir beşer olarak onlara anladıkları bir dilden hitap etmektedir..

Mü’min: “Gizli Kimlik” Simgesi

Deizm, Tanrısızlık ya da dinsizlik değildir. Allah’a, ona yaraşmayan bir biçimde inanmak ve onun yerine başkalarına kulluk etmektir..

Zümer: “Zümreler” Simgesi

Zümer Suresi, bir içerik analizine tabi tutulduğunda, en az dört konuda zümrelerin farklı özelliklerinin ele alındığını görmekteyiz..

Sad:“Güç ve Adalet” Simgesi

Kur’an’da yirmi dokuz sûrenin başında yer alan harfler: “Hurûf-i mukattaa”.