Esmâ

EL-FA'ÂL

Dilediğini yapan, daima aktif olan, fiilinde daim ve mükemmel olan..

Kur’an’daki Mesellerin / Kıssaların Ahlakî Bilinç Geliştirmedeki Rolleri (II)

Makalede kıssa ve meseller nüzul sırasına göre alınmıştır. Aynı şekilde, peygamberler de dünyadaki hayatlarına göre sıralanmıştır. Surelerin yanındaki rakamların ilki Nüzul sırasını, ikincisi Mushaf sırasını gösterir..

EL-MELÎK 

El-Melik olanın yönetiminden kopuş her şeyin ve herkesin birbiri ile ilişkide olduğu muazzam sistemin sağlıklı çalışmasını ve tecellileri etkilemektedir. Zira kâinattaki düzen Melîk isminin tecellisidir..

EL-KAVÎ

Çok Kuvvetli, Mutlak Güç Sahibi.

ER-RAKÎB

Korumak için gözetleyen, Yarattıklarından bir an bile gafil olmayan....

EL-MUHYÎ

Ölüleri dirilten eşsiz benzersiz, mutlak ve sonsuz diriltici özne anlamına gelir. “Dirilten, diriltici özne” demektir..

EL-HAKEM

Son hükmü veren, son sözü söyleyen, yargısı eşsiz ve benzersiz olan..

EL-MU’MİN

El- Mü’min olan Allah bizlere din olarak İslam’ı seçmiş (Maide:3) selam/barış yurduna çağırmıştır (Yunus:25)..

EL-FETTÂH

​​​​​​​Ya Fettâh! Ya Allah! Varlığın anahtarlarına sahip olan Sensin, bizlere bütün hayır kapılarını aç….

EL-KARÎB

İnsan hayat yolunda yolunu kaybetmemeyi, Allah'ın verdiği en önemli nimet olan aklı yine O’nun istediği şekilde kullanmasına borçludur. Akıldan kopuş vahiyden kopuşu getirir. Zira akıl insanın içindeki vahiy, vahiy insanın dışındaki akıldır....

EL-MURSİL

El-Mursil olan Allah'a imanın kemale ulaşması onun gönderdiği elçileri neden, niçin, hangi maksatla gönderdiğinin hikmetini doğru kavramaktan geçmektedir..