Lügat

Tayyibe Kavraminin Niteledikleri Ve Helâl İlişkisi

Helâl ve haram kılma Allah’ın hakkı olduğuna göre, burada Peygamber’in de helâl-haram kılar denmesi ancak, temiz (tayyibat) ve pis (hebâis) şeyleri Allah’ın ona öğretmesi, onun da onların helâl ya da haram olduğunu açıklaması anlamındadır..

Adaletle Hükmetmek Açısından Emâneti Ehline Vermek

Ehliyet ve liyâkat sorumluluk veya görev verilecek, ya da bunları almak isteyenlerde aranan öncelikli vasıftır. Buna kişinin adâletli ve merhametli, dürüst olması, haklara riayet etmesi, işini düzgün yapması, kaba ve kibirli olmaması, kendi çıkarını öncelememesi gibi özellikler de eklenir..

Kur’an’da Toplumsal İlişki Ahlâki

Kur’an, insanlara öncülük eden, bir çığır açtığı, bir oluşum başlattığı için peşinde bir topluluk olan önderlere, liderlere ‘imam’ diyor. Müslüman ferdi olarak bu olumsuz önderliğe kalkışmadığı gibi, cemaat olarak da kötü âdetleri başlatmazlar, sürdürmezler..

Ahlak ve Bağlı Olduğu Kur’an Kavramları

İnsana yakışan iradesini haktan, faziletlerden, hayırdan, faydalıdan, sâlih olanlardan; yani güzel ahlâktan yana kullanmasıdır..

Yeryüzünde Fesat Çıkarmaya Koşanlar

İslâm insan ve toplum hayatında dinin (inancın), aklın, nefsin, malın ve neslin korunmasını öngörür. Gayri meşru ilişkiler, şehveti tahrik edici giyimler, unsurlar, tavırlar ve yayınlar neslin bozulmasına sebep olur. Bunlar, insanlardaki yüce duyguları öldürür, şerefi lekeler, temiz soy olmasına engel olur. Temiz ve kaliteli nesiller ancak sağlam bir aile ve iyi bir eğitimle .

Kur’an’da Şûrâ-İstişâre Kavramları

Şûrâ, kendisine danışılan kişi bilgisi ve tecrübesi ile konuya en uygun görüşü görünür yapar, ortaya çıkarır. Ya da danışılan kişi uygun bir fikre, çözüm yoluna, isabetli düşünceye işaret eder..

Kendilerine Hakikat Geldikten Sonra

Kendilerine hakikatin bilgisi gelmesine, sâdık bir elçinin bu dini öğretmesine rağmen, Müslümanlar farklı sebeplerle tefrikaya düştüler, düşüyorlar. Dinde tefrikaya düşmenin en önemli sebebi insandaki ‘bağy-azma’ duygusu, başkalarına hükmetme tutkusu, daha dindar görünme duygusu, ya da başka toplumlardan olumsuz etkilenme tehlikesidir. Tefrika farklı fikre sahip olmak, .

Kur’an Kavramlarından Kopuş: Birkaç Örnek

İrşad, yani hidâyet yolunu göstermek vahyin hedefidir. Öyleyse evvel emirde asıl mürşid Allah’tır. Zira insanlara rüşd yolunu gösteren, hidâyetin imkanlarını yaratan, vahyin irşad olmasını takdir eden, peygamberler ve ilâhî kitaplarla insanlara doğru yolu gösteren O’dur..

Kur’an’da Aklın Sahasına Giren Kavramlar

Kur’an bazen sadece akıl sahiplerine (ulu’l-elbâb’a) hitap ediyor. Zira onlar hak ile bâtıl arasındaki farkı farkederler. Onlar hakikate şâhit olmayı bilirler, düşünen vicdanın sesini dinleyenlerdir..

Beşir ve Nezir Olarak Peygamber Algısı

Kur’an’da uyarı/uyarmak/uyaran (nezr/inzâr/nezîr) kavramı.