Kitaplık

Yeter! Genetik Mühendisliği Ve İnsan Doğasının Sonu

Biyolojik yapımız gelişimini tamamladığında insanın olgunlaşma süreci başlar. İnsanın olgunlaşması kendisini sınırlandırabilme yeteneğine bağlı olarak gelişir. Bilinç sahibi insanı benzersiz yapan tek şey; arzularını dizginleyebilmesidir..

Musa Carullah Bigiyef: "Hatun"

‘Havada fitne olmaz. Olsa olsa fitne erkeklerin gözlerinde, kalplerinde yahut dillerinde bulunur. İlle de bir tedbir almak gerekiyorsa, erkeklerin gözlerine nikab, kalplerine adap, dillerine ceza lazım gelir.‘.

İmamlar Ve Sultanlar

Mustafa İslamoğlu’nun ele aldığı eser; İslam dünyasının hicri ilk yüz elli yıllık örneklerinden yola çıkıp, nebevi ve sultani siyaset arasındaki farkları ortaya koyarak, İslam ümmetinin bugünkü hale gelmesine neden olan siyasi kırılmaları ele almaktadır..

Kitap Değerlendirmesi - Veblen’de Aylak Sınıfın Teorisi

Eser, vahşi gruplar ile başlattığı çizgiyi, barbar toplumları (yağmacı toplumlar), yarı barışçıl sanayi dönemi ve bu gelişmeye dayalı olarak modern dünyaya geçişi ve bu süreçte ortaya çıkan faktörlerin günlük yaşamda nasıl şekillendiğini ele alırken, geçmiş insanlığın gelişim evresinden günümüz modern insanın seçimlerine kadar oluşan süreci anlamak için .

Bir kitap: “İslâm’ı Nasıl Yok Edelim?”

Bize düşen, Rabbimizin bizi defalarca ayet-i kerîmelerde uyardığı gibi, kâfirlerin asla ve kat’â dostumuz olamayacağı gerçeğini idrak etmek ve onların oyunlarına, tuzaklarına düşmemektir..

Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar

Eserin ek bölümü iki başlıktan oluşmaktadır. ‘’Bir Aforoz Hikayesi’’ başlığında Şaban Ali Düzgün’ün Washington’da Prof. Roger Haight ile yaptığı mülakat aktarılmaktadır..

Ormanda Son Çocuk Kitabı ve Richard Louv

Doğanın önemini anlatırken Richard Louv, “Doğayı ve doğal oyunu çocuklardan uzaklaştırmak, onların akciğerlerinden oksijeni alıkoymakla eşdeğer olabilir”teorisini kurar. Hatta bir çocuk için sağlıklı beslenme, uyku ne kadar değerliyse doğa ile temas da öyledir, der”..

Entropi

Entropi Yasası zamanın belirlenmesinde de büyük öneme sahiptir. Bu yasaya göre evrende zaman daima tek yönde ve ileriye doğru işlemek zorundadır. Entropinin zamanla ilişkisinde, enerjinin tüketimi zamanımızın da tükeniş hızıyla paraleldir.

Ehl-i Sünnet’in Allah Tasavvuruna Ahlaki Açıdan Eleştirel Bir Yaklaşım

Kur’an açısından bir davranışı ahlaklı kılan unsur; ahlaki ilişkiye katılan tarafların her ikisine sağladığı mutluluk, haz ve faydadır. Kur’an’da Allah’ın insanlardan yapmasını istediği ahlaki emirler hem o emirleri yerine getirenlerin faydasına hem de genel olarak insanlığa faydalı eylemlerdir..

Kur’an’da Yer Alan Kitapları Tanımak

Bu araştırma, daha önce hiçbir Müslüman toplumda denenmemiş, kelimenin tam anlamıyla yeni/özgün bir metoda dayanmaktadır. Düşünce yöntemi açısından ilk bakışta benzer görünen bazı girişimler olmuşsa da bunlar bizim ortaya koyduğumuz yöntemden cevher/öz itibarıyla oldukça uzaktır..

İslâm’da Yönetim Biçimi - Muhammed ESED

Esed, bu çalışmasında sadece İslâm devlet düzeninin yapısı içerisinde gerçekleştirilmesi gereken uygulama ve araçları incelediğini dolayısıyla İslâm’ın gerçekleştirmek istediği bütün gayeleri ele almadığını ifade etmektedir..

Dini Anlama Kılavuzu

‘’Elinizdeki kitap, din ile ilgili kafası karışan, cevap arayan, sorular soran insanlara akılcı çözümler sunmayı hedeflemektedir.’’.