Rûze Sözlüğü

Tarih : Mart 05, 2016
Sayı : Temmuz-Ağustos 2012
Konu : Ramazan Günlüğü
Yazar :Ali KOÇAK

01 Ramazan

Ramazan, Kur’an-ı Kerim’in doğum ayıdır. İnsanlığın davet edildiği busayılıgünlerde, vahiy, mekân’a, zaman’a ve hayat’a bir kez daha dokunur. Ramazan, kızgın güneşin insanın günahlarını ve ihtirasını yaktığı, serin yağmurların insanın içini ve kalbini yıkadığı merhamet mevsimidir. Bundandır kiinsanın arınarak, varlığı, tabiatı ve hikmeti tecrübe ettiği bir varoluş anıdır. Bu mevsimde, hakîkatin şuuruna erme sürecine giren insan,vahyin eliyle yeniden inşa olur. Kalpler huşû, hudû ve zikirle itminan bulur…

02 Ramazan

Oruç, imsak’tan iftar’a, fecirden guruba bedeni tutmak, ruhu vahyin imbiğinden geçirmektir... Oruç, bir sabır öğretisi, her dem fakirin lügatı, bir tabiatüstü ziyafet. O ziyafet ki, maddî fakirliği ve manevî acziyeti hatırlatan diriltici bir rüzgâr olur. Her gün, tabiatın ilk ağardığı vakitten karardığı vakte kadar, içimizi oraya yerleştiririz ki; orada ruh, bir biçim alsın; billurlaşsın ve bir öz kazansın... Oruç, insanı kendi emeğine karşı dahi disipline eder. İnsanın, hâl diliyle cazibe tesbihindeki yerini idrak etmesini sağlar.

03 Ramazan

İftar, ruhu vahye açar. Bedeni, zihni, kalbive vicdanı bir kez daha fıtrat’a çağırır. İftar, uzun süren bir kuraklıktan sonra, dudakları çatlamış topraktan ötürü, ellerini göğe açan çiftçinin yağmur sevincine eş bir insicam... Ruhun aşk halvetinde ve akıl riyazetinde beden ülkesini yeniden onarmasıdır. İftar, nefsin incelmesi, anlamın derinleşmesi, itidal vaktidir. Ancak benlik zindanlarını aşan paylaşımın özgürlüğüne ulaşabilir. Oruç düşünen kalbin yatağıdır; ruha iftar ettirir ki, susadığı ve acıktığı Kur’an’dır.

04 Ramazan

Sahur, gecenin renginden bereket damıtmaktır; imsak ise niyetini beyan etmek, sırrı içinde tutmaktır. Bu kutlu yolculuk, kurtuluşa tutunmak için nimet ırmağından bir damla dahi almadan çölü geçmeyi göze almaktır. Yol, Nuh’un gemisine, Yusuf’un gömleğine, Eyyüb’ün sabrına, Kâbe’ninhicabına rağbet etme zamanı. Sahura kalkmak, erken davranmayı öğrenmektir;erken davran ki, şehvetten ve öfkeden sıyrıl; eşyanın hakikatine kapı aralamak için, nefsin kapılarını kapatmak gerek.

05 Ramazan

Teravih, berrak bir zihin ve hafif bir bedenin mekânı’dır. Dahası bedenin ruha naziresidir. Nasıl ki salât, savm’ın ikizi; salât bilincin yenilenmesi, savm tasavvurun yenilenmesidir; teravih de, bedenin ferahı, ruhun felahıdır… Kuşça canların sahura uçması için, teravihhatim ve makam ile de eda edilebilir. Ta ki dudaklarda kutlu sözler kesintisiz akıp gitsin. Teravih, yüreklerin birbirlerine karşı müsterih durduğu bir safiyettir. Bu farkındalık, insanın içine de sirayet eder ve insan secdede en derunî halini alır.

06 Ramazan

Bereket, kalıcı iz bırakmak; rahmet, sevgiyi yaymaktır. Ramazan rahmet ve bereket ayıdır ki ruhlarda iz bırakır, Vahiy, insanın kalbine yayılır; oradan kardeşlik vücut bulur, vicdanlar yeniden adaleti inşa eder ve hayırlar kat kat artar. Bu mevsimde selamı, muştuyu ve infakı çoğaltmalıyız ki, insanlıkta gümrah izler kalsın. Fakirlerle öyle bir yâren olmalıyız ki, bu çaba Ramazan’ı dahi aşsın, bütün ömrümüze yayılsın; Rahman ve Rahim esmasını celb edelim. İşte oruç böyle, rahmet ve bereketin talimidir.

07 Ramazan

Vahiy, göksofrasının ikramıdır.Oruç, idrakin ruhun gıdası olan vahye yönelmesinin önündeki perdeleri aralar.Vahiy, ömrü bereketlendirmek, aklı inşa etmek, kalbi ihya etmek, bedeni imar etmek için her dem yenideninsanı sarar. Safha safha ve sapasağlam inzal olan vahiy, beşeri insan, insanı adam eder. Mü’min, vahyi içine ekerse, ömrü bu ekinin hasadı olur. Sevgilinin dilinden hayata akan vahyin inzal olduğu Ramazan’da maddiyatımızı tutarız da, maneviyatımızı kelâm ile inşa ederiz vevahiy, ümmetin ruhu olur.

08 Ramazan

İkra,vahiy medeniyetine giriştir. Kitabı, insanı, hayatı ve kâinatı yeniden ve bir kez daha okumaktır. İkra, varlığın maksadını yokluğun önüne koymak. Ki ruhumuzu vahyin grameri ihata etsin. “Allah nasıl ki ölü toprağa yağmur ile yeniden hayat veriyorsa, mü’min gönüller de ancak Kur’anla dirilir.” Nuranî âlemden beşerî âleme nazil olan bu ikrama teşekkür, insanın tefekkür ve duaile gerçekleştirdiğimiraç olsa gerek… Haydi, bu Ramazan ruhumuzun ücralarını gök sofrasına ulaştıralım; sözümüzü ve çağrımızı yükseltelim…

09 Ramazan

İsti’aze, mü’minin pusulasıdır, her türlü sapmadan Allah’a yönlendiren… Eûzu besmele çekmek, gelebilecek her kötülüğe karşı muhtaç olduğumuz Allah’a sarılmak, O’nun emir ve nehiylerine uymaktır. Huşû duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, faydası olmayan ilimden, hasetçinin şerrinden Allah’a sığınmak gerek. İsti’aze, zihne abdest aldırmaktır. Şeytan’dan uzak olduğunu isti’aze ile ikrar etmeyen, besmele ile Allah’ın yardımını celb edemez; kötülüğe buğzetmeden iyiliğe muhabbet edilmez.

10 Ramazan

Tertil, vahyi hayata okutmaktır... Gündeliğin zelil hengâmesinden sıyrılarak, vahyin mânasını akleden kalbe nakşetmek. Ki vahyin nuru bütün ömrü kuşatsın ve bütün eylemler onun gölgesinde yol alsın. Vahiytedricen inmiştir ki, insan düşüne düşüne okusun. Dahası tilavet, aktarmak için okumak, kıraat, anlamak için okumak; tertil ise üzerinde düşünerek okumaktır. Kur’an’ı mehcur, terk edilmiş bırakmanın panzehiri tertil üzere okumaktır. Hakkı batıldan ayıran, nurun kaynağı, apaçık kitabı okumak farzdır.

11 Ramazan

İbadet, insanın ünsiyet yanının nisyan yanına galebesi. Namaz direnmek, oruç sorumluluk, zekât arınmak, cihad şuurlanmak, hacc ise hayatın şifrelerini okumaktır… Bu yönelişte kulluk ilâhlığa, dostluk rabbliğe matuf... Hasenat, rızaya mebni; insanın ahdini yenilemesi. Salihiyat sevgilinin risalesi; insanın sıdkını beyanı… İbadetler birbirleriyle tatlandırılır ve taçlandırılır: Namaz huşu ile, oruç sadaka ile, cihad ilim ile, zekât şükür ile, hac marifet ile çoğalarak yol alır yeryüzü mescidinde… Aşk, bu cehdin cümle hâleti...

12 Ramazan

Kefaret, bir ameli yeniden diriltmektir. Orucun, yeminin, şehadetin bozulması kefaret gerektirir. Kefaretler günahları ve hataları siler. Yoksullar doyurulur, yetimlerin elinden tutulur, muhtaçlara infak yapılır, borçlu borcundan azad edilir… Dahası hakk, sabır ve merhamet tavsiye edilir. İnsanîsorumsuzluk güzel bir karşılık ile hayra çevrilir… Güzel eylemleri daha güzel yapmak da başka eksikliklere kefarettir. Böyle bir yürüyüşte içteki karanlıklar erir, fertten cemaatebir değişim başlar.

13 Ramazan

Dua, anlam ve gaye… Dua, şah damarımızdan daha yakın olan Allah’ı aynelyakîn idrak. Çünkü vahiy, Allah’ın insanla konuşması, dua insanın Allah’la konuşmasıdır. Dua, seherlerde korku ve ümit arasında titreyerek tutunulan esma sağanağı… Ruhumuzun sayfa arasına koyduğumuz kanatlardan bir ayraçtır dua. İnsan, yaşadığı ‘an’ı bir daha belki yaşayamaz, ancak o ‘an’ dua ile resmedilebilir. Dua, önce harekete geçmek, sonra sözün gücünü ona şahit kılmak. Aşkın mânaları içkin kelimeleregiydirmektir.

14 Ramazan

Teheccüd, gece kıyamıdır. Mü’minin ruh ülkesini büyütmenin sırlarını keşfetmesi. Sırçasını sükûttan alan her geceden ruha aynadır teheccüd. Uykuyu kesmek, gafleti kırmak, nisyandan sıyrılıştır. Mü’min firari değildir, teheccüdle zamanın damarlarında yol alır. Bu yürüyüşle hayatı terk etmek bir yana, onu yaşanılabilir hale getirir. İnsanlığa şahid olmak için, Allah’ın ipine tutunarak, Allah’ın boyasıyla boyanarak önce kendimize şahid olmamamız gerekir. Teheccüd, mü’minin israsıdır ki, insanı Makam-ı Mahmud’a yükseltir.

15 Ramazan

Hilm, ruhun hakikat üzere titremesidir. Kalbin sökülen yerlerini inşa inceliği ve günahlarla lekelenen bölgelerine merhem sürmek… Hilm, insanın yumuşak huy ve derin düşünce ile rüşdüne adım adım yürümesi… İnsanın sınırlarında kendisini tutması ve hayatın yapışkan sıradanlığı içinde Kitab ile nefes alması... Hilm, nefsin disipline edilmesi ve ruhun takviye edilmesi noktasında koruyucu bir atmosfer… Uyku kaçsa da rüya’nın kalmasıdır hilm. Orucun ahlâkî karşılığı, görünen yüzüdür.

16 Ramazan

Oruçitidaldir. Ruh ve beden, dil ve kalb, fert ve cemaat, korku ve ümit, sevgi ve buğz, maneviyat ve maddiyat, nihayetinde hayat ve ölüm hep bu mizanın peşindedir. Bu misaller kâinata da teşmil etmiş. Bu yürüyüşte insan sırattadır, tutunduğu oruç ve namaz ona kanattır. Zalim ve cahillerden olmak istemeyen, itidali hayatının her aşamasında tesis eder, kimsenin hukukunu çiğnemez. Tefrika ve fitneden uzak durur. Adaletive merhameti elden bırakmaz.Ki vahiy, bir itidal öğretisidir.

17 Ramazan

Oruç sadakattir. Ramazanı lahuti anlamlarından soyutlayıp onu bir festivale çevirmek en hafifinde bir ‘tahrif’tir. Mü’min orucun eteğini Allah’a söz vermiş gibi tutar, bırakmaz. Akabe’de sahabenin biat etmek için Sevgili Nebi’nin elini tuttuğu gibi tutar. Çünkü oruç, yeryüzünün şu kurak mevsiminde çölleşmiş yürekleri saran, itimat veren bir dosttur. İnsanın başını dik tutar, insana ahdini hatırlatır, oruç emanete sadakattir. Allah’la misak tazelemek için bir fırsattır.

18 Ramazan

Oruç, düşünen kalbin rahmidir, insanı kendi sınırlarını keşfe davet eder. Hareketlere inen sekinet ve davranışlardaki suhulet ruh ile bedeni bir dengeye getirir. İnsan kitabın öğütleri ve ibretleri üzerine derin derin düşündükçe, gönlün ayakları yerden kesilir. Dil sabrettikçe, feraset ve basiret harekete geçer. Bu nefsi tekâmül ettirir ve fuâd, şerha şerha vahye açılır. Helal’e karşı kendisini kontrol etmeyi öğrenen, haram’a karşı daha dirençli olur. İnsanı hayata ve eşyaya karşı aktif iyi yapan da bu farkındalıktır.

19 Ramazan

Sevgi, varlığın tohumudur. Rahman insanı, isminden bir cüz olan, alaka’dan yarattı. Allah’ın insanın içine koyduğu sevginin tezahürü hasenat; insanın kesb ettiği sevginin izharı ise salihiyattır. İnsan meveddetle Allah’a kul olurken, muhabbetle Allah’a dost kesilir. İşte tek başına ümmet İbrahim,âlemlere rahmet Muhammed (s.a.v.) gibi… Oruç,enbiyanın da davetidir. Ama yeryüzü günlüğünde yol alan insanın nisyan yüzü Kabil, ünsiyet yüzü ise Habil olur. İşte oruç insanınbu tohumunu dahi ıslah eder.

20 Ramazan

İtikaf, mü’minin hirasıdır. İtikaf, vahiy ikliminde, hayatın dağılmış cümlelerini yeniden anlamlandırma atmosferi… Kendisine yabancılaşan insanorada gönül aynasında kendisi ile yüzleşir. Ramazan’ın son on günü, yani itikaf günleri Nebi’nin kutlu yürüyüşünde büyük öneme haiz… Nebi bize inzivayı değil itikafı sünnet olarak bıraktı. İtikaf, bireysel değil toplumsal bir alanda gerçekleştirilmesi gereken bir arınma ameliyesi.İtikaf, bilincin yenilenmesidir.

21 Ramazan

Hira, arayıştır. İnsanın nur dağının doruklarında anlamını ve yerini araması...Sevr, devrimdir. İnsanın yüreğini adadığı imanı yeniden iktidar yapması. Ramazan, arayış ve adayış’ın kamil insanın kalbine aktığı bir sığınaktır. Önce Hacer’in zemzemini, Musa’nın selvasını, Meryem’in rızkını, İsa’nın maidesini, Sevgili’nin kevserini bulmak... Sonra vahiy ile harekete geçerek, kavî cümlerle yeni anlam haritaları çizmek. Ey insan, kendini kaybedenlerden değil, kendini oruçla bulanlardan kıl!

22 Ramazan

Umre, zamanın zemine bağlandığı noktada, ömrü yeniden inşa etmektir. Arzın merkezinde, hayatın imla hatalarını düzeltmek. Vahiy ikliminde, insanlığın ilk beyt’ine gerçekleştirilen bu ziyaret bir hatırlayış, bir zikirdir. Ki Kâbe, Âdem’in istiğfarı, İbrahim’in hicreti, Hacer’in çırpınışı, İsmail’in çığlığı.

Kuşan ihramını, telbiye ve tekbir ile karış tavaf denizine… Merve ile Safa arasında artır gayretini. Her adımda çöz karmaşalarını; her adımda bir şiarı nakşet… Oruç umresidir ki ruhun, ancak kavî bir duruşla zemzemine kavuşur.

23 Ramazan

Sabır,direniştir. Oruç günleri bir sabır dersidir, her imsakta yeniden başlayan tatlı bir telâşe. Sabır, hayırda yarış, hakta sebat, ilimde tekâmül… Bu tekâmül rahlesinde “secde et ve yaklaş” ikramı var. Sabır, “Tüm günahlardan imsâk et ki, cennette iftar edesin!” hakikatinin mektebi. Bir âlimin rahlesinde, bir cemaatin omuzunda, bir mü’minin haşyetinde hep bunun izleri var… Bu mücadele ve mücahede insanın ufkunda yeni bir soluk olur; hakikat yolunda sabredenlerin imanına şehadet eder.

24 Ramazan

Fakr, eşyadan azade bir hayat… Sen dünyalara sahip olsan da dünyaların sana sahip olmaması. O makamda ten çölünün her zerresi aşk semasından merhamet dilenir... Fakirlik hamd makamı, lakin miskinlik acziyet hali; yoksulluk korkusu ise daha başkadır. Oruç yoksuldan önce insanın yoksulluğunu fark etmesi, acizden evvel acizliğini hatırlamasıdır. Ey insan, şehrin en kurak yerlerine rahmet yağmuru olarak dökül. Fakirlerin kapısını çal, vahyin diriltici mesajını kurak gönüllere ulaştır.

25 Ramazan

Ramazan, vahiy medeniyetinin kapısıdır. İnsanlığa yol gösteren, hidayeti, doğruyu ve yanlışı ayırt edip açıklayan Kur’an bu ayda indirilmiş ve insan için bir farkındalık olan orucun emredilmiş… Ramazan bir tüketim çılgınlığı değil, bir ıslah olma ve arınma ayıdır; cehaletle hilmi ayıran en önemli kıstastır. Oruç, modern dünyanın hazzına ve geleneksel dünyanın hurafelerine bir meydan okumadır. Her türlü kötü işten alıkoyan bir kalkandır. Mü’minin Medine’sidir ki oruçla yeniden inşa olur.

26 Ramazan

Ramazan imar seferberliğidir; kirlenen tasavvura format atar. Nefsi terbiye, ruhu tezkiye ve şeytanı tasfiye eder. Şirkin, mülkün, fücûrun, kibrin getirdiği kirlerden insanı arındırır. Nasıl ki zekât malın birikenini  temizler, tezkiye ve terbiye de biriken günahları, çirkinlikleri  temizler… Orucun zahirdeki ahkâmı bedeni tezyin ederken, bâtındaki esrarı ruhu tezhib eder.Herkesin herkesle meşgul oluyor göründüğü şu dünyada insanın en az ilgilendiği kendisidir. Ramazan, insanı da çoğaltır.

27 Ramazan

Kadir gecesi, bir ömürlük sağanaktır. O rahmet sağanağında, insana kitap yeniden inzal olur, ruh selam’a kavuşur... O büyük değer taşıyan vaktin mesajı şudur: dünya hayatı bir gece ise ahiret yurdu her şeyin apaçık görüleceği gündüzdür. Bu hüzün yürüyüşü sonrası itminan bulan kalb, dua sadeliğine ulaşır. Böyle bir makamdan aşk damıtarak, sabrın tesbihiyle günahlarına tevbe etmeli insan. Öyle bir yöneliş ortaya koymalı ki insan, bir ömürlük samimiyeti kadar. Kadir gecesi, varlığın akdini yenilemesidir.

28 Ramazan

Hicret, tevhide yürüyüştür. İnsan, müebbet muhacir. Önce adım adım arınma ve zaman geçtikçe nefes nefese bir heyecanla fethe yönelen kutlu yürüyüş. Hicret, bir gün Mekke’sine kavuşmak için her bir kişinin Medine’sini inşadır. Ki hicret, imkânların tükendiği yerden üretileceği yere intikal, kavuşmak için terk etmektir. Oruç mevsiminin hicreti, sahurda kalbine sabır çekersin de iftarda bıraktığında rahmet olmuştur. Öyleyse ey mü’min, uygarlığın hengâmesi ve gürültüsünden, kitabın ümmiliğine ve sükûnetine hicret et.

29 Ramazan

Fıtr,varlık sadakası, can diyetidir. Bir ömür insanîliğe sadık kalmak, bir arınma ameliyesi. Mağduriyetin fidyesi, hataların kefareti ve var olmanın bedeli. Fıtr, şahsiyeti bereketlendirmek, kazancı cimrilik kirinden arındırmaktır. Sadaka, sözü doğrulamaktır; söz ki, “Mallarında muhtaç ve mahrum olanların hakkı vardır” hakikati. Fıtr, bu âyete de teşekkürdür. Değil mi ki isteyeni geri çevirmeki, istediğin geri çevrilmesin. Bu yardımlaşma ve dayanışma mevsiminde fıtratımızı ve ahdimizi yeniden inşa edelim. 

30 Ramazan

Rüyet-i hilal büyüdükçe nefisler küçülür. Hilali gözlemek zaman şuurunu kazandırır insana, insan günün evvelini ve ahirini takip ederken de gafletten uzaklaşır. Zamanın tesbihinde fecr, zuhr, asr, mağrib, işâ’, leyl secde durakları olur. Ey insan, sen de vaktin terazisinin iki kefesinde duran, geceyi ihya ve gündüzü inşa et... Gecenin âbidi olarak telaşını bitir, gündüzün zahidi olarak emeğini güzelleştir. Bu zaman ırmağında insanlığa sayfa sayfa rahmet açan Ramazan mektebinde, kendini idrak et; zikrini artır.

Ve Bayram

Bugün bayram… Bayramlar mahşerin provasıdır. Ramazan telaşesi dünya hayatı ise, bayramı ahiret yurdudur. Hayatın bedeni bu dünya ise ruhu da ahirettir. Bundan olsa gerek, bayram mânasına gelen îyd ile ahiret manasına gelen meâd aynı köktendir. Îydu’l-fıtr insanın fıtratında dingin hale gelip yeniden hayata besmele çekmesidir. Bugün cümle koşuşturmaca sükûn bulur, sıla-i rahim edilir, yetimlerin başı okşanır, küskünlerin gönlü yapılır, unuttuklarımız yeniden hatırlanır. Bu merhamet iklimi, tekbir ve şükür günleri ümmete mübarek olsun!